آقای شاهین محمدصادقی

کمیسیون:
- عضو کمیسیون بهداشت و درمان

حوزه انتخابیه : فارس (کازرون)
تعداد آراء : 62,915 درصد آراء : 39.33

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون بهداشت و درمان سال سوم : عضو کمیسیون بهداشت و درمان سال دوم : عضو کمیسیون بهداشت و درمان سال اول : عضو کمیسیون بهداشت و درمان
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۶ "آقای شاهین محمدصادقی"

حوزه انتخابیه : فارس (کازرون)
تعداد آراء : 134,409 درصد آراء : 42.24