آقای داریوش اسمعیلی سال تولد : 1345
محل تولد : شیراز

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی


سوابق و فعالیت ها :
- استاد دانشگاه تهران

تحصیلات :
- دکتری زمین شناسی

حوزه انتخابیه : فارس (خرامه / سروستان)
تعداد آراء : 56,589 درصد آراء : 57.52

عضویت در کمیسیون

سال اول : نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۳ "آقای داریوش اسمعیلی"

حوزه انتخابیه : فارس (سروستان / کربال / کوار)
تعداد آراء : 31,816 درصد آراء : 30.51

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال سوم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال دوم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال اول : عضو کمیسیون صنایع و معادن
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۹ "آقای داریوش اسمعیلی"