آقای داود محمدی سال تولد : 1342
محل تولد : قزوین

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- رییس دادگاه انقلاب اسلامی
- مدیر کل بازرسی استان آذربایجان

تحصیلات :
- کارشناسی ارشد حقوق جزا(جرم شناسی)

حوزه انتخابیه : قزوین (آبیک / قزوین)
تعداد آراء : 107,991 درصد آراء : 32.47

عضویت در کمیسیون

سال اول : رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۷۸ "آقای داود محمدی"

حوزه انتخابیه : قزوین (آبیک / البرز / قزوین)
تعداد آراء : 145,632 درصد آراء : 45.00

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : نایب رئیس اول کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال چهارم : عضو کمیسیون تحقیق سال سوم : نایب رئیس اول کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال سوم : عضو کمیسیون تحقیق سال دوم : نایب رئیس اول کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال دوم : عضو کمیسیون تحقیق سال اول : عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال اول : عضو کمیسیون تحقیق
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۷۴ "آقای داود محمدی"