آقای احمد امیرآبادی فراهانی سال تولد : 1352
محل تولد : امیرآباد

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی، آذری


سوابق و فعالیت ها :
- استاد دانشگاه
- عضو شورای اسلامی شهر قم

تحصیلات :

- کارشناسی ارشد
-   دکتری مدیریت آینده پژوهی

حوزه انتخابیه : قم (قم)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون اقتصادی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۱ "آقای احمد امیرآبادی فراهانی"

حوزه انتخابیه : قم (قم)
تعداد آراء : 263,885 درصد آراء : 59.46

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سال دوم : عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سال اول : عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۸۵ "آقای احمد امیرآبادی فراهانی"

حوزه انتخابیه : قم (قم)
تعداد آراء : 147,765 درصد آراء : 36.00

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال چهارم : عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال سوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال سوم : عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال دوم : عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال اول : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۱۲ "آقای احمد امیرآبادی فراهانی"