آقای محمدرضا پورابراهیمی داورانی سال تولد : 1349
محل تولد : رفسنجان

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی


سوابق و فعالیت ها:

- عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

تحصیلات:
- دکتری مالی

حوزه انتخابیه : کرمان (راور / کرمان)
تعداد آراء : 157,450 درصد آراء : 51.29

عضویت در کمیسیون

سال سوم : رئیس کمیسیون اقتصادی سال سوم : عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال دوم : رئیس کمیسیون اقتصادی سال دوم : عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال اول : رئیس کمیسیون اقتصادی سال اول : نایب رئیس اول کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۲ "آقای محمدرضا پورابراهیمی داورانی"

حوزه انتخابیه : کرمان (راور / کرمان)
تعداد آراء : 102,748 درصد آراء : 36.69

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : نایب رئیس اول کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ سال چهارم : نایب رئیس دوم کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال چهارم : عضو کمیسیون اقتصادی سال سوم : نایب رئیس اول کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ سال سوم : عضو کمیسیون اقتصادی سال سوم : عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال دوم : نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی سال دوم : عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال اول : نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۸۳ "آقای محمدرضا پورابراهیمی داورانی"