آقای حسین آذین سال تولد : 1345
محل تولد : رفسنجان

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت:
- عضو هئیت علمی دانشگاه
- معاون درمان دانشگاه

 تحصیلات
:
- دکتری تخصصی مغز و اعصاب


حوزه انتخابیه : کرمان (رفسنجان)
تعداد آراء : 54,687 درصد آراء : 44.29

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال سوم : عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال دوم : عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال اول : عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۳ "آقای حسین آذین"