آقای سیدسعید حیدری طیب سال تولد : 1349
محل تولد : کرمانشاه

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- قاضی دادگستری

تحصیلات:
- فوق لیسانس حقوق خصوصی

حوزه انتخابیه : کرمانشاه (کرمانشاه)
تعداد آراء : 156,939 درصد آراء : 25.54

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون انرژی سال سوم : عضو کمیسیون انرژی سال دوم : عضو کمیسیون انرژی سال اول : عضو کمیسیون انرژی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۷۸ "آقای سیدسعید حیدری طیب"