آقای محمد رزم سال تولد : 1346
محل تولد : دلفان

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- قاضی دادگستری
- معاون قوه قضائی دادگستری استان کرمانشاه

تحصیلات :
- کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

حوزه انتخابیه : کرمانشاه (کرمانشاه)
تعداد آراء : 87,357 درصد آراء : 53.00

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : نایب رئیس اول کمیسیون قضایی و حقوقی سال سوم : نایب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی سال دوم : نایب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی سال اول : نایب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۶ "آقای محمد رزم"