آقای عبدالکریم رجبی سال تولد : 1351
محل تولد : مینودشت

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
-نماینده تام الاختیار و معاون مدیر کل سازمان بیمه و خدمات درمانی  در پرداخت هزینه به مراکز درمانی

تحصیلات :
- کارشناس ارشد حقوق بین اللمل

حوزه انتخابیه : گلستان (مینودشت / کلاله)
تعداد آراء : 47,500 درصد آراء : 29.54

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون اقتصادی سال سوم : دبیر دوم کمیسیون اقتصادی سال دوم : عضو کمیسیون اقتصادی سال اول : عضو کمیسیون اقتصادی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۸۰ "آقای عبدالکریم رجبی"