آقای رحمت اله نوروزی سال تولد : 1353
محل تولد : علی‌آباد کتول

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- مدیر کل کار و امور اجتماعی استان

تحصیلات :
- کارشناسی ارشد تاریخ

حوزه انتخابیه : گلستان (علی‌آباد کتول)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال اول : عضو کمیسیون تلفیق
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۷۲ "آقای رحمت اله نوروزی"

حوزه انتخابیه : گلستان (علی‌آباد کتول)
تعداد آراء : 38,520 درصد آراء : 49.36

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال سوم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال دوم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال اول : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۹۷ "آقای رحمت اله نوروزی"