آقای محمدحسین قربانی سال تولد : 1344
محل تولد : آستانه اشرفیه

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی


سوابق و فعالیت ها:

- پزشک

تحصیلات:
- دکتری پزشکی

حوزه انتخابیه : گلستان (آستانه اشرفیه)
تعداد آراء : 19,311 درصد آراء : 35.38

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان سال سوم : عضو کمیسیون بهداشت و درمان سال دوم : نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان سال اول : نایب رئیس دوم کمیسیون بهداشت و درمان
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۶ "آقای محمدحسین قربانی"

حوزه انتخابیه : گیلان (آستانه اشرفیه)
تعداد آراء : 22,076 درصد آراء : 35.45

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : سخنگو کمیسیون بهداشت و درمان سال سوم : سخنگو کمیسیون بهداشت و درمان سال دوم : سخنگو کمیسیون بهداشت و درمان سال اول : عضو کمیسیون بهداشت و درمان
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۰ "آقای محمدحسین قربانی"