آقای محمدتقی توکلی سال تولد : 1335
محل تولد : الیگودرز

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- مدیر کل دفتر برنامه ریزی منابع آب وزارت نیرو

تحصیلات:
- کارشناس ارشد صنعتی
- دانشجوی دکترای مدیریت


حوزه انتخابیه : لرستان (الیگودرز)
تعداد آراء : 23,237 درصد آراء : 36.59

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : نایب رئیس اول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال سوم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال دوم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال اول : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۵ "آقای محمدتقی توکلی"