آقای الهیار ملکشاهی سال تولد : 1340
محل تولد : کوهدشت

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
-قاضی
-معاون دیوان عدالت اداری
- رئیس کل دادگستری استان لرستان و کرمانشاه


تحصیلات :
- دانشجوی دکتری حقوق عمومی

حوزه انتخابیه : لرستان (کوهدشت)
تعداد آراء : 54,938 درصد آراء : 42.71

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی سال سوم : رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی سال دوم : رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی سال اول : رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۵ "آقای الهیار ملکشاهی"

حوزه انتخابیه : لرستان (کوهدشت)
تعداد آراء : 47,088 درصد آراء : 41.36

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی سال چهارم : رئیس کمیسیون تحقیق سال سوم : رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی سال سوم : رئیس کمیسیون تحقیق سال دوم : رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی سال دوم : رئیس کمیسیون تحقیق سال اول : رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی سال اول : رئیس کمیسیون تحقیق
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۷۶ "آقای الهیار ملکشاهی"