قاسم احمدی لاشکی

مسیر شما: نمایندگان قاسم احمدی لاشکی
قاسم احمدی لاشکی

نماینده دهم، مازندران (نوشهر / چالوس)

اطلاعات شخصی
سال تولد : 1344
شهر تولد : نوشهر

تسلط بر زبان های : انگلیسی

قاسم احمدی لاشکی

نماینده دهم، مازندران (نوشهر / چالوس)


سوابق و فعالیت ها:

- دبیر و مدیر آموزش و پرورش
- عضویت در دوره اول و دوم شورای شهر نوشهر
- معاون دانشگاه کمال الملک
- فرماندار چالوس

تحصیلات :
- دکتری مدیریت، سیاستگذاری، علم و فناوری
عضویت در کمیسیون:
سال چهارم : نایب رئیس دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات
سال سوم : نایب رئیس دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات
سال دوم : نایب رئیس دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات
عضویت در کمیسیون: