آقای قاسم احمدی لاشکی سال تولد : 1344
محل تولد : نوشهر

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی


سوابق و فعالیت ها:

- دبیر و مدیر آموزش و پرورش
- عضویت در دوره اول و دوم شورای شهر نوشهر
- معاون دانشگاه کمال الملک
- فرماندار چالوس

تحصیلات :
- دکتری مدیریت، سیاستگذاری، علم و فناوری

حوزه انتخابیه : مازندران (نوشهر / چالوس)
تعداد آراء : 39,986 درصد آراء : 35.45

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : نایب رئیس دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات سال سوم : نایب رئیس دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات سال دوم : نایب رئیس دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات سال اول : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۹۹ "آقای قاسم احمدی لاشکی"

حوزه انتخابیه : مازندران (نوشهر / چالوس)
تعداد آراء : 58,968 درصد آراء : 45.47

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : دبیر اول کمیسیون آموزش و تحقیقات سال سوم : دبیر اول کمیسیون آموزش و تحقیقات سال دوم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال اول : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۲۸ "آقای قاسم احمدی لاشکی"