آقای محمد دامادی سال تولد : 1358
محل تولد : ساری

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی


سوابق و فعالیت ها:

- استاد دانشگاه
- عضو شورای اسلامی شهر

تحصیلات:
- کارشناسی ارشد، عمران سازه

حوزه انتخابیه : مازندران (ساری / میاندرود)
تعداد آراء : 67,158 درصد آراء : 26.19

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون عمران سال دوم : عضو کمیسیون عمران سال اول : عضو کمیسیون عمران
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۲ "آقای محمد دامادی"

حوزه انتخابیه : مازندران (ساری)
تعداد آراء : 93,731 درصد آراء : 40.00

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون عمران سال سوم : عضو کمیسیون عمران سال دوم : عضو کمیسیون عمران سال اول : عضو کمیسیون عمران
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۴ "آقای محمد دامادی"