آقای محمدابراهیم رضایی سال تولد : 1341
محل تولد : خمین

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- پاسدار

تحصیلات :
- کارشناسی ارشد مدیریت

حوزه انتخابیه : مرکزی (خمین / محلات)
تعداد آراء : 27,227 درصد آراء : 49.83

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : نایب رئیس دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سال سوم : نایب رئیس دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سال دوم : نایب رئیس دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سال اول : نایب رئیس دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها