آقای محمدحسن آصفری سال تولد : 1345
محل تولد : اراک

تسلط بر زبان (های) :

عربی

سوابق و فعالیت ها:
- فرماندار اراک

تحصیلات:
- فوق لیسانس علوم سیاسی

حوزه انتخابیه : مرکزی (اراک / خنداب / کمیجان)

عضویت در کمیسیون

سال اول : نایب رئیس دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۶ "آقای محمدحسن آصفری"

حوزه انتخابیه : مرکزی (اراک / خنداب / کمیجان)
تعداد آراء : 85,085 درصد آراء : 35.94

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : دبیر اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال سوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال دوم : دبیر اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال اول : دبیر اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۸۴ "آقای محمدحسن آصفری"