آقای محمدعلی پورمختار سال تولد : 1341
محل تولد : همدان

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی


سوابق و فعالیت ها:

- پاسدار

تحصیلات:
- دکتری حقوق بین الملل


حوزه انتخابیه : همدان (بهار / کبودرآهنگ)
تعداد آراء : 39,725 درصد آراء : 27.90

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون قضایی و حقوقی سال دوم : عضو کمیسیون قضایی و حقوقی سال اول : عضو کمیسیون قضایی و حقوقی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۸۳ "آقای محمدعلی پورمختار"

حوزه انتخابیه : همدان (بهار / کبودرآهنگ)
تعداد آراء : 45,892 درصد آراء : 33.68

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال سوم : رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال دوم : رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال اول : عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۵ "آقای محمدعلی پورمختار"