آقای منصور آرامی سال تولد : 1342
محل تولد : بندرعباس

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها:
 - شهردار بندر عباس
- مدرس دانشگاه

تحصیلات:

- فوق ایسانس علوم توانبخشی ، دانشجوی دکترای سیاستگذاری (علوم و فناوری

حوزه انتخابیه : هرمزگان (ابوموسی / بندرعباس)

عضویت در کمیسیون

سال اول : نایب رئیس دوم کمیسیون عمران
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۲ "آقای منصور آرامی"

حوزه انتخابیه : هرمزگان (ابوموسی / بندرعباس / حاجی‌آباد / خمیر / قشم)
تعداد آراء : 102,096 درصد آراء : 31.50

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : سخنگو کمیسیون عمران سال چهارم : عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال سوم : سخنگو کمیسیون عمران سال سوم : عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال دوم : عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال دوم : عضو کمیسیون عمران سال اول : عضو کمیسیون عمران
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۸۱ "آقای منصور آرامی"