آقای حمیدرضا مشهدی عباسی سال تولد : 1349
محل تولد : دماوند

میزان تحصیلات:
فوق لیسانس تحقیقات آموزشی

حوزه انتخابیه : تهران (دماوند / فیروزکوه)
تعداد آراء : 21,630

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون اجتماعی سال سوم : عضو کمیسیون اجتماعی سال اول : عضو کمیسیون اجتماعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۱ "آقای حمیدرضا مشهدی عباسی"