آقای شمس اله شریعت نژاد سال تولد : 1335
محل تولد : تنکابن

میزان تحصیلات:
دکترای جامعه شناسی

حوزه انتخابیه : مازندران (تنکابن / رامسر)

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : دبیر دوم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال سوم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال دوم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال اول : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
حوزه انتخابیه : گلستان (تنکابن / رامسر / عباس آباد)
تعداد آراء : 51,977

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال سوم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی