سال تولد : 1335
محل تولد : قم

میزان تحصیلات:
فوق لیسانس مهندسی صنایع

حوزه انتخابیه : سمنان (تویسرکان)
تعداد آراء : 14,008

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سال سوم : عضو کمیسیون اجتماعی