سال تولد : 1344
محل تولد : ایلام

میزان تحصیلات:

لیسانس علوم سیاسی

حوزه انتخابیه : ایلام (ایوان / شیروان و چرداول / ملکشاهی / مهران)
تعداد آراء : 64,490

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : نایب رئیس دوم کمیسیون اجتماعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۴ "آقای عمران علی محمدی"