حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (اهر / هریس)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۵ "آقای بیت الله عبداللهی"