آقای کمال  دهقانی فیروزآبادی سال تولد : 1343
محل تولد : میبد


سوابق و فعالیت ها:
- دیپلمات وزارت امور خارجه
- معاون استاندار فارس

تحصیلات:
- دکتری روابط بین الملل


حوزه انتخابیه : یزد (تفت / میبد)
تعداد آراء : 27,480 درصد آراء : 40.21

عضویت در کمیسیون

سال سوم : نایب رئیس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال دوم : نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال اول : نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۷ "آقای کمال دهقانی فیروزآبادی"