آقای محمد وحدتی هلان سال تولد : 1339
محل تولد : تبریز

سوابق و فعالیت ها:
-مدیر بیمارستان قلب شهید مدنی تبریز
تحصیلات:
-دکتری پزشکی

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (بستان آباد)
تعداد آراء : 20,006 درصد آراء : 31.89

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : نایب رئیس دوم کمیسیون اجتماعی سال سوم : عضو کمیسیون اجتماعی سال دوم : عضو کمیسیون اجتماعی سال اول : عضو کمیسیون اجتماعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۸۳ "آقای محمد وحدتی هلان"