آقای حسن بهرام نیا سال تولد : 1343
محل تولد : نهاوند


سوابق و فعالیت ها:
- معاون سیاسی و امنیتی استانداری ایلام
- سرپرست مهندسی و ساختمان طرح سلمان شرکت نفت

تحصیلات:
- دکتری برنامه ریزی جغرافیای شهری

حوزه انتخابیه : همدان (نهاوند)
تعداد آراء : 31,132 درصد آراء : 34.42

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون انرژی سال دوم : عضو کمیسیون انرژی سال اول : عضو کمیسیون انرژی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۶ "آقای حسن بهرام نیا"