آقای احد  آزادی خواه سال تولد : 1354
محل تولد : ملایر


سوابق و فعالیت ها:

- مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی

تحصیلات:
- دانشجوی سطح چهار (دکتری)

حوزه انتخابیه : همدان (ملایر)

عضویت در کمیسیون

سال اول : دبیر اول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۷ "آقای احد آزادی خواه"

حوزه انتخابیه : همدان (ملایر)
تعداد آراء : 34,313 درصد آراء : 50.55

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : دبیر اول کمیسیون فرهنگی سال سوم : سخنگو کمیسیون فرهنگی سال دوم : سخنگو کمیسیون فرهنگی سال اول : سخنگو کمیسیون فرهنگی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۸۶ "آقای احد آزادی خواه"