آقای حسن  لطفی سال تولد : 1350

سوابق و فعالیت ها :
-رییس امور اداری استانداری همدان
تحصیلات:
-کارشناسی ارشدحقوق جزاءو جرم شناسی

حوزه انتخابیه : همدان (رزن)
تعداد آراء : 25,324 درصد آراء : 52.25

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون اجتماعی سال دوم : عضو کمیسیون اجتماعی سال اول : عضو کمیسیون اجتماعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۰ "آقای حسن لطفی"