آقای محمد مهدی مفتح سال تولد : 1335
محل تولد : قم

سوابق و فعالیت ها :
-مشاور وزیر بازرگانی
-جانشین معاون قوانین
تحصیلات:
-دکتری اقتصاد
-کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

حوزه انتخابیه : همدان (تویسرکان)

عضویت در کمیسیون

سال اول : سخنگو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۶ "آقای محمد مهدی مفتح"

حوزه انتخابیه : همدان (تویسرکان)
تعداد آراء : 39,623 درصد آراء : 74.77

عضویت در کمیسیون

سال سوم : سخنگو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال سوم : عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال دوم : سخنگو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال دوم : عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال اول : سخنگو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال اول : عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۹ "آقای محمد مهدی مفتح"