آقای یعقوب شیویاری سال تولد : 1347
محل تولد : تهران


سوابق و فعالیت ها:
- پزشک، دانشگاه علوم پزشکی تبریز و میانه

تحصیلات:
- دکتری پزشکی

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (ترکمنچای / مرکزی / میانه / کاغذکنان / کندوان)
تعداد آراء : 23,919 درصد آراء : 25.29

عضویت در کمیسیون

سال دوم : دبیر دوم کمیسیون بهداشت و درمان سال اول : دبیر اول کمیسیون بهداشت و درمان
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۲۷ "آقای یعقوب شیویاری"