آقای محمد ابراهیم رضایی سال تولد : 1341
محل تولد : خمین


سوابق و فعالیت ها:
- پاسدار

تحصیلات:
- کارشناسی ارشد مدیریت

حوزه انتخابیه : مرکزی (خمین)
تعداد آراء : 22,664 درصد آراء : 45.95

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال دوم : دبیر دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال اول : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی