آقای علی اکبر  کریمی سال تولد : 1347
محل تولد : اراک

سوابق و فعالیت ها :
-معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان
تحصیلات:
-دکتری مدیریت استراتژیک
-کارشناسی ارشد اقتصاد

حوزه انتخابیه : مرکزی (اراک / خنداب / کمیجان)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون صنایع و معادن
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۸۲ "آقای علی اکبر کریمی"

حوزه انتخابیه : مرکزی (اراک / کمیجان)
تعداد آراء : 103,117 درصد آراء : 38.80

عضویت در کمیسیون

سال دوم : نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی سال اول : عضو کمیسیون اقتصادی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۸۲ "آقای علی اکبر کریمی"