آقای سیدتقی کبیری سال تولد : 1344
محل تولد : خوی

سوابق و فعالیت ها :
-استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه
تحصیلات:
-دکتری تخصصی

حوزه انتخابیه : آذربایجان غربی (خوی)
تعداد آراء : 73,694 درصد آراء : 38.37

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : دبیر اول کمیسیون اقتصادی سال سوم : دبیر دوم کمیسیون اقتصادی سال اول : عضو کمیسیون اقتصادی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۹۸ "آقای سیدتقی کبیری"