آقای شهروز برزگر کاشانی سال تولد : 1354
محل تولد : سلماس


سوابق و فعالیت ها:
- استاد دانشگاه
- مشاور

تحصیلات:
- کارشناسی ارشد روابط بین الملل

حوزه انتخابیه : آذربایجان غربی (سلماس)
تعداد آراء : 39,809 درصد آراء : 55.38

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال دوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال اول : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۰۸ "آقای شهروز برزگر کاشانی"