آقای رضا کریمی سال تولد : 1349
محل تولد : اردبیل

سوابق و فعالیت ها :
-استانداری اردبیل
تحصیلات:
-کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

حوزه انتخابیه : اردبیل (اردبیل / نمین / نیر)
تعداد آراء : 86,839 درصد آراء : 31.49

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : نایب رئیس دوم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال سوم : نایب رئیس دوم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال دوم : نایب رئیس اول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال اول : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۹۰ "آقای رضا کریمی"