آقای صدیف بدری سال تولد : 1351
محل تولد : گرمی


سوابق و فعالیت ها:
- شهردار اردبیل

تحصیلات:
- کارشناسی ارشد مهندسی عمران، سازه

حوزه انتخابیه : اردبیل (اردبیل / سرعین / نمین / نیر)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون عمران
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۸۴ "آقای صدیف بدری"

حوزه انتخابیه : اردبیل (اردبیل / سرعین / نمین / نیر)
تعداد آراء : 87,730 درصد آراء : 31.81

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : سخنگو کمیسیون عمران سال سوم : سخنگو کمیسیون عمران سال دوم : سخنگو کمیسیون عمران سال اول : سخنگو کمیسیون عمران
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۱۶ "آقای صدیف بدری"