آقای محمد  فیضی سال تولد : 1360
محل تولد : اردبیل


سوابق و فعالیت ها:
- عضو هیأت علمی دانشگاه

تحصیلات:
- دکتری تخصصی مدیریت دولتی


حوزه انتخابیه : اردبیل (اردبیل / سرعین / نمین / نیر)
تعداد آراء : 76,145 درصد آراء : 55.65

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال دوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال اول : دبیر اول کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۱ "آقای محمد فیضی"