آقای شکور پورحسین شقلان سال تولد : 1356


سوابق و فعالیت ها:
- قاضی شعبه ویژه مبارزه با زمین خواری تهران

تحصیلات:
- دانشجوی دوره دکتری

حوزه انتخابیه : اردبیل (بیله سوار / پارس آباد)
تعداد آراء : 52,731 درصد آراء : 52.05

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون اجتماعی سال دوم : عضو کمیسیون اجتماعی سال اول : عضو کمیسیون اجتماعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۹ "آقای شکور پورحسین شقلان"