آقای سیدحمایت میرزاده سال تولد : 1341
محل تولد : مغان

سوابق و فعالیت ها:
-استاد دانشگاه فنی و حرفه ای
تحصیلات:
-کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی

حوزه انتخابیه : اردبیل (گرمی)
تعداد آراء : 21,399 درصد آراء : 44.76

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : سخنگو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال سوم : سخنگو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال دوم : سخنگو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال اول : سخنگو کمیسیون آموزش و تحقیقات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۸۶ "آقای سیدحمایت میرزاده"