آقای حیدرعلی عابدی سال تولد : 1334


سوابق و فعالیت ها:
- استاد دانشگاه

تحصیلات:
- دکتری تخصص آموزش پرستاری

حوزه انتخابیه : اصفهان (اصفهان)
تعداد آراء : 179,230 درصد آراء : 26.69

عضویت در کمیسیون

سال سوم : سخنگو کمیسیون بهداشت و درمان سال اول : عضو کمیسیون بهداشت و درمان