آقای اصغر سلیمی سال تولد : 1350
محل تولد : سمیرم


سوابق و فعالیت ها:
- پزشک عمومی

تحصیلات:
- دکتری پزشکی
- کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل

حوزه انتخابیه : اصفهان (سمیرم)
تعداد آراء : 16,357 درصد آراء : 56.91

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : سخنگو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سال سوم : سخنگو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سال دوم : سخنگو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سال اول : دبیر اول کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۷۹ "آقای اصغر سلیمی"