خانم سمیه محمودی سال تولد : 1363
محل تولد : سمیرم

سوابق و فعالیت ها :
-فرمانداری
تحصیلات:
-کارشناسی ارشد جامعه شناسی

حوزه انتخابیه : اصفهان (سمیرم سفلی / شهرضا)
تعداد آراء : 28,905 درصد آراء : 57.24

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون اجتماعی سال دوم : عضو کمیسیون اجتماعی سال اول : عضو کمیسیون اجتماعی