خانم سمیه محمودی سال تولد : 1363
محل تولد : سمیرم

سوابق و فعالیت ها :
-فرمانداری
تحصیلات:
-کارشناسی ارشد جامعه شناسی

حوزه انتخابیه : اصفهان (شهرضا)

عضویت در کمیسیون

سال دوم : سخنگو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال اول : سخنگو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال اول : عضو کمیسیون اقتصادی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۲ "خانم سمیه محمودی"

حوزه انتخابیه : اصفهان (سمیرم سفلی / شهرضا)
تعداد آراء : 28,905 درصد آراء : 57.24

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون اجتماعی سال دوم : عضو کمیسیون اجتماعی سال اول : عضو کمیسیون اجتماعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۷۹ "خانم سمیه محمودی"