آقای اکبر ترکی سال تولد : 1342
محل تولد : فریدن


سوابق و فعالیت ها:
- پزشک

تحصیلات:
- تحصیلات حوزوی تا سطح رسائل و مکاسب
- دکتری تخصصی رشته رادیولوژی

حوزه انتخابیه : اصفهان (فریدن / فریدونشهر / چادگان)
تعداد آراء : 22,536 درصد آراء : 25.90

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : سخنگو کمیسیون بهداشت و درمان سال سوم : عضو کمیسیون بهداشت و درمان سال دوم : عضو کمیسیون بهداشت و درمان سال اول : عضو کمیسیون بهداشت و درمان