آقای سیدجواد ساداتی نژاد سال تولد : 1351
محل تولد : کاشان


سوابق و فعالیت ها:
- عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

تحصیلات:
- دکتری هیدرولیک و مهندسی هیدرولوژی

حوزه انتخابیه : اصفهان (کاشان)

عضویت در کمیسیون

سال اول : رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۲ "آقای سیدجواد ساداتی نژاد"

حوزه انتخابیه : اصفهان (آران و بیدگل / کاشان)
تعداد آراء : 70,761 درصد آراء : 43.81

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال اول : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۷۲ "آقای سیدجواد ساداتی نژاد"