آقای عباسعلی پوربافرانی سال تولد : 1351
محل تولد : نائین


سوابق و فعالیت ها:
- معاون مرکز حراست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تحصیلات:
- کارشناسی ارشد مدیریت
- دانشجوی دوره دکتری مدیریت آموزش

حوزه انتخابیه : اصفهان (نائین)
تعداد آراء : 11,154 درصد آراء : 28.21

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون بهداشت و درمان سال دوم : دبیر اول کمیسیون بهداشت و درمان سال اول : عضو کمیسیون بهداشت و درمان
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۹۶ "آقای عباسعلی پوربافرانی"