آقای سلام امینی سال تولد : 1345


سوابق و فعالیت ها:

- استاد دانشگاه
- معلم (تدریس در آموزش و پرورش)

تحصیلات:
- دانشجوی دوره دکتری

حوزه انتخابیه : ایلام (ایلام / ایوان / شیروان و چرداول / ملکشاهی / مهران)
تعداد آراء : 61,338 درصد آراء : 37.10

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون انرژی سال دوم : عضو کمیسیون انرژی سال اول : عضو کمیسیون انرژی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۸ "آقای سلام امینی"