آقای محمدباقر سعادت سال تولد : 1334
محل تولد : دشتستان


سوابق و فعالیت ها:
- بخشدار
- معاونت پشتیبانی سازمان میراث فرهنگی
- مشاور ارشد استاندار
-  عضو مجمع مشورتی توسعه استان های کشور
- رئیس مجمع مشورتی توسعه استان بوشهر

تحصیلات:
- کارشناسی ارشد

حوزه انتخابیه : بوشهر (دشتستان)
تعداد آراء : 36,916 درصد آراء : 34.72

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال دوم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال اول : دبیر اول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۷ "آقای محمدباقر سعادت"