آقای علی اسماعیلی سال تولد : 1340
محل تولد : نور


سوابق و فعالیت ها:

- عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

تحصیلات:
- دانشجوی دوره دکتری مدیریت

حوزه انتخابیه : مازندران (محمود آباد / نور)
تعداد آراء : 36,891 درصد آراء : 27.05

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : دبیر دوم کمیسیون اقتصادی سال دوم : دبیر دوم کمیسیون اقتصادی سال اول : دبیر دوم کمیسیون اقتصادی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۷ "آقای علی اسماعیلی"