خانم سکینه  الماسی سال تولد : 1357
محل تولد : جم کنگان دیر


سوابق و فعالیت ها:

- سازمان بهزیستی

تحصیلات:
- دکتری جامعه شناسی توسعه
- اقتصاد

حوزه انتخابیه : بوشهر (جم کنگان دیر)
تعداد آراء : 41,804 درصد آراء : 37.77

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : سخنگو کمیسیون انرژی سال سوم : عضو کمیسیون انرژی سال دوم : عضو کمیسیون انرژی سال اول : عضو کمیسیون انرژی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۴ "خانم سکینه الماسی"